دکتر محمد حسن ژند

دکتر محمد حسن ژند

دکترای اقتصاد مالی و اسلامی - کارشناسی ارشد مدیریت مالی

رزومه استاد
مهندس سعید روندی

مهندس سعید روندی

فارغ التحصیل مهندسی مکانیک 

رزومه استاد
مهندس سینا خیاطی

مهندس سینا خیاطی

فارغ التحصیل رشته مهندسی مدیریت پروژه 

رزومه استاد