نظر آقای بهنام بهاری در مورد آکادمی دکتر ژند

نظر آقای پیمان آقاعلی در مورد آکادمی دکتر ژند

نظر آقای احمدی در مورد آکادمی دکتر ژند

نظر آقای رضا شریعتی در مورد آکادمی دکتر ژند

نظر آقا مبین فرید در مورد آکادمی دکتر ژند

نظر آقای سید امیر حیدری در مورد آکادمی دکتر ژند

 

نظر آقای مسعود جوادی در مورد آکادمی دکتر ژند

 

نظر آقای مسعود قربانی در مورد آکادمی دکتر ژند

 

نظر آقای عباس خلیلی در مورد آکادمی دکتر ژند

 

نظر آقای احسان صادقی در مورد آکادمی دکتر ژند

 

نظر آقای جعفر باوری در مورد آکادمی دکتر ژند

 

نظر آقای رضا شمس در مورد آکادمی دکتر ژند

 

نظر آقای مجید نامدار در مورد آکادمی دکتر ژند

 

نظر آقای فواد رحمانی - تهران در مورد آکادمی دکتر ژند

 

نظر آقای آریا صفایی - تهران در مورد آکادمی دکتر ژند

 

نظر آقای آرزم از مازندران در مورد آکادمی دکتر ژند

 

نظر آقای سینا از مازندران در مورد آکادمی دکتر ژند

 

نظر آقای محمد سرپوش در مورد آکادمی دکتر ژند

 

نظر آقای اسحاق بگی - گرگان در مورد آکادمی دکتر ژند

 

نظر آقای رضا شریعتی از اصفهان در مورد آکادمی دکتر ژند

 

نظر آقای قره خانی در مورد آکادمی دکتر ژند

 

نظر آقای مهدی حیدری در مورد آکادمی دکتر ژند

 

نظر خانم الهام رجا - اصفهان در مورد آکادمی دکتر ژند

 

نظر آقای پورمصداقی - مازندران در مورد آکادمی دکتر ژند

 

نظر آقای مرتضی سلطانی نژاد در مورد آکادمی دکتر ژند