تحلیل آریا 20 تیر 1401

تحلیل آریا

توجه کنید : در تحلیل فوق اگر محدوده موج چهارم را لگاریتمی در نطر می گرفتیم -که صحیح تر بود- هنوز قیمت بین فضای مورد نظر یعنی 38.2 تا 50 بود و کف 50 عدد 69597 را نشان می داد.

ادامه مطلب