آیا همه پوزیشنهای خرید و فروش باید به سود ختم شود؟

آیا همه پوزیشنهای خرید و فروش باید به سود ختم شود؟

نظر خود را بنویسید