الگوهای هارمونیک چیست ؟ - تصویر ۱

الگوهای هارمونیک چیست ؟

شاید در روز اول که آقای اچ ام گارتلی در در سال 1935 و صفحۀ 222 کتاب خود با نام " Profit in The Stock Market " اقدام به رونمایی از الگویی هارمونیک به نام گارتلی کرد، فکر این موضوع را نمی کرد که این علم و رشته در تحلیل تکنیکال تا چه حد رشد خواهد کرد.
امروزه الگوهای هارمونیک یکی از مهمترین ارکان تحلیل تکنیکال بوده و تا حد بسیار زیادی دانستن این الگوها موجب جلوگیری از ضررهای ناگهانی و یا تشخیص نقاط چرخش در جهت سود می گردد . الگوهای هارمونیک به الگوهایی تکرار شونده گویند که در دسته بندی الگوها به دستۀ میکرو الگوها تعلق دارند و گاهاً و در 23% موارد موجب چرخش کلی در بازار می گردند.
 
الگوهای هارمونیک به سه دسته کلی : کلاس A و کلاس B و الگوهای نیمه هارمونیک تقسیم بندی می گردند . لازم به ذکر است که دو دستۀ کلاس Anti A و کلاس Anti B مشتق شده از دو کلاس اول این الگوها می باشند.
اکثر الگوهای هارمونیک دارای 5 نقطه به نامهای X و Aو B وC وD بوده که بسیار مهم است بدانیم؛ محل پیش بینی در مورد الگوهای هارمونیک در نقطۀ D می باشد و قبل از آن اگر پیش بینی شود ، به آن حالت؛ الگوهای هارمونیک پیشرو و یا تحلیل بر اساس الگوهای هارمونیک پیشرو می گویند که البته مورد قبول بسیاری از تحلیلگران برتر بازار سرمایه نمی باشد.
علاوه بر موارد فوق باید در نظر داشت که این الگو ها در محدوده های اشتراکی از قیمت و زمان که به آنها PRZ و TRZ  گویند چرخش انجام می دهند.
PRZ  در واقع مخفف Potential Reversal zone  یا به عبارتی فضایی که در آن استعداد چرخش قیمت وجود دارد بوده وTRZ  نیز مخفف عبارتTime Rhythm Zone  می باشد.


 
 پر واضح است که برای تکمیل الگوی هارمونیک باید قیمت وارد محدوده های اشتراکی قیمت و زمان مذکور شده و در آنجا چرخش اتفاق بیفتد ،در واقع چون الگوهای هارمونیک به خودی خود الگوهای عموماً بازگشتی هستند (همۀ الگوهای هارمونیک بازگشتی نیستند) در فضای مذکور باید به دنبال الگوهای چرخشی شمعی ژاپنی باشیم. در این اوقات مقدارچرخش و حرکت و تمکین از الگوهای نامبرده به نوعی متأثر از حجم می باشد که باید در محدوده مذکور پس از چرخش به مقادیر حجم نیز دقت کرد.
 

نظر خود را بنویسید