صکوک ابزار مالی در اقتصاد اسلامی

کتاب

صکوک ابزار مالی در اقتصاد اسلامی

دکتر محمد حسن ژند
مولف کتاب :

دکتر محمد حسن ژند

نظر خود را بنویسید